شرایط عضویت مطابق با اساسنامه انجمن ملی زنبورداران و تولیدکنندگان عسل ایران:

 • ماده7- کلیه زنبورداران و تولیدکنندگان عسل، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد عادی می توانند به عضویت انجمن درآیند.
 • تبصره1- اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مقیم خارج از کشور می توانند به عضویت انجمن درآیند.
 • تبصره2- اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم ایران به شرط عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور می توانند با رعایت مقررات مربوطه به عضویت انجمن در آیند.
 • برخورداری از مشاوره و راهنمایی اساتید و پیشکسوتان صنعت زنبورداری (اعضاء پیوسته)
 • اماده 8- انواع عضویت عبارت است از:
 • الف- اصلی: شامل اشخاص حقیقی و حقوقی که مستقیما مشغول فعالیت در امور مربوط به انجمن می¬باشند.ه
 • ب- وابسته: شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است که به صورت غیر مستقیم در خدمت فعالیت های اصلی انجمن می باشند.
 • ج- موقت: شامل آن دسته از افراد حقیقی (دانشگاهی یا بدون معرف) که بنا بر انگیزه و علاقه شخصی درخواست عضویت دارند.
 • تبصره- حضور اعضای موقت در جلسات انجمن بدون حق رای خواهد بود.
 • ماده9- عضویت اشخاص حقوقی منوط به تابعیت ایرانی با مراعات ماده 21 قانون تجارت با دارا بودن کارت عضویت در اتاق-های بازرگانی و صنایع و معادن و داشتن مجوز از مراجع ذی¬صلاح قانونی می باشد.
 • درج مشخصات و رزومه كاري در بانك اطلاعاتي متخصصين و ارائه آن به شركت ها و سازمان هاي مرتبط جهت همكاري
 • ماده10- شرایط پذیرش عضویت اشخاص حقیقی:
 • الف- تابعیت ایرانی
 • ب- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
 • ج- داشتن کارت معتبر عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
 • د- دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح قانونی
 • ماده11- همه اعضاء مؤظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه های مصوب هیأت مدیره و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف انجمن می باشند.
 • حق عضویت برای افراد حقوقی 700000 ریال و برای افراد حقیقی 500000 ریال می باشد که به حساب انجمن واریز می گردد.

ارسال نظر

مدارک لازم جهت عضویت اشخاص حقوقی:

 • تصویر اساسنامه
 • آگهی تأسیس
 • روزنامه رسمی
 • پروانه فعالیت
 • تکمیل فرم ثبت نام

شماره حساب انجمن: 0105602947002 بانک صادرات


                               
   دانلود فرم حقوقی 

مدارک لازم جهت عضویت اشخاص حقیقی:

 • تصویر کارت ملی
 • مدرک تحصیلی
 • روزنامه رسمی
 • عکس پرسنلی
 • تکمیل فرم ثبت نام

شماره حساب انجمن: 0105602947002 بانک صادرات


                        
         دانلود فرم حقیقی