شرایط عضویت مطابق با اساسنامه انجمن ملی زنبورداران و تولیدکنندگان عسل ایران:


 • ماده7- کلیه زنبورداران و تولیدکنندگان عسل، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد عادی می¬توانند به عضویت انجمن درآیند.)
 • تبصره1- اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مقیم خارج از کشور می¬توانند به عضویت انجمن درآیند.
 • تبصره2- اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم ایران به شرط عمل متقابل کشور متبوع آن¬ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور می¬توانند با رعایت مقررات مربوطه به عضویت انجمن در¬آیند.
 • برخورداری از مشاوره و راهنمایی اساتید و پیشکسوتان صنعت زنبورداری (اعضاء پیوسته)
 • اماده 8- انواع عضویت عبارت است از:
 • الف- اصلی: شامل اشخاص حقیقی و حقوقی که مستقیما مشغول فعالیت در امور مربوط به انجمن می¬باشند.ه
 • ب- وابسته: شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است که به صورت غیر مستقیم در خدمت فعالیت¬های اصلی انجمن می باشند.
 • ج- موقت: شامل آن دسته از افراد حقیقی (دانشگاهی یا بدون معرف) که بنا بر انگیزه و علاقه شخصی درخواست عضویت دارند.
 • تبصره- حضوراعضای موقت در جلسات انجمن بدون حق رای خواهد بود.
 • ماده9- عضویت اشخاص حقوقی منوط به تابعیت ایرانی با مراعات ماده 21 قانون تجارت با دارا بودن کارت عضویت در اتاق-های بازرگانی و صنایع و معادن و داشتن مجوز از مراجع ذی¬صلاح قانونی می¬باشد.
 • درج مشخصات و رزومه كاري در بانك اطلاعاتي متخصصين و ارائه آن به شركت ها و سازمان هاي مرتبط جهت همكاري
 • ماده10- شرایط پذیرش عضویت اشخاص حقیقی:
 • الف- تابعیت ایرانی
 • ب- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
 • ج- داشتن کارت معتبر عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
 • د- دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذی¬صلاح قانونی
 • ماده11- همه اعضاء مؤظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین¬نامه¬های مصوب هیأت مدیره و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف انجمن می¬باشند.
 • حق عضویت برای افراد حقوقی 700000 ریال و برای افراد حقیقی 500000 ریال می¬باشد که به حساب انجمن واریز می¬گردد.
ارسال نظرمدارک لازم جهت عضویت اشخاص حقوقی:


 • تصویر اساسنامه
 • آگهی تأسیس
 • روزنامه رسمی
 • پروانه فعالیت
 • تکمیل فرم ثبت نام

شماره حساب انجمن: 0105602947002 بانک صادرات
ارسال نظر

مدارک لازم جهت عضویت اشخاص حقیقی:


 • تصویر کارت ملی
 • مدرک تحصیلی
 • روزنامه رسمی
 • عکس پرسنلی
 • تکمیل فرم ثبت نام


شماره حساب انجمن: 0105602947002 بانک صادرات
ارسال نظر

www.iranhoney.com

info@iranhoney.com

 

Iranhoney


logoپنجشنبه، 4 بهمن 1397