جناب آقای عبدالرضا بیگناه رئیس انجمن
جناب آقای محمد علی پورسلیمان نائب رئیس
جناب آقای مرتضی رفیق صادقی خزانه دار
جناب اقای محمد علی شجاع پور منشی
جناب آقای سید علی حجازیان عضو
جناب آقای امین بیگناه عضو
سر کار خانم طوبی بیگناه دبیر اجرایی
   
   


iranhoney.com
www.iranhoney.com

info@iranhoney.com

 

Iranhoney


logoيکشنبه، 25 آذر 1397